บุคลากรสายสนับสนุน

นายอนุชิต บิลหละ

anuchit.b@psu.ac.th

8338

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นางอนงค์ ภูริวัฒนกุล

anong.p@psu.ac.th

8338

นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นางสาวลัดดา นิลรัตน์

ladda.n@psu.ac.th

8337

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง

fadeeyah.h@psu.ac.th

8337

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญญา เพชรมณี

warunya.p@psu.ac.th

8342

นักวิทยาศาสตร์

นางรมิตานันท์ มาลากุล

patstraporn.c@psu.ac.th

8542

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววารุณี พ่วงศิริ

warunee.p@psu.ac.th

8337

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวชนิดา แซ่โค้ว

chanida.sa@psu.ac.th

8342

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวกรรยา พิทักษ์ฉนวน

gunya.p@psu.ac.th

8313

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นางสาวชณัญยา ชำนิธุระการ

chananya.c@psu.ac.th

8311

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางนิตยา เต็มรัตน์

nittaya.ta@psu.ac.th

8337

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวพัชรินทร์นุช สุรินทร์บาง

patcharrinnut.s@psu.ac.th

8542

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาววันจุรี วรรณมาศ

wanjuree.w@psu.ac.th

8542

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายนิมนต์ สุนทราการ

nimon.s@psu.ac.th

8338

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายสรายุทธ แก้วชะนะ

saratut.k@psu.ac.th

8312

พนักงานสถานที่

นางสุปราณี สุนสระบุตร

supranee.s@psu.ac.th

8312

พนักงานสถานที่