การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพภาพในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาจุลชีววิทยา วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิภาวดี เสียงล้ำ

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์วิภาวดี เสียงล้ำ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ...
Read More

โครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง ...
Read More

ค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8

ชุมนุมจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ ...
Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัคร ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. กมลธรรม อ่ำสกุล

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. กมลธรรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่รัก ชื่นชมและศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรียานุช บวรเรืองโรจน์

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ ...
Read More

คืนสู่เหย้า 30 ปี จุลชีววิทยา ม.อ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน " คืนสู่เหย้า 30 ปี ...
Read More

ขอเชิญผู้ปฎิบัติงานปฏิบัติการจุลชีววิทยาเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปฎิบัติงานปฏิบัติการจุลชีววิทยาเข้าร่วม อบรมวิชาการเรื่อง การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยวิทยากร อาจารย์ปรีชา ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พิมลศรี มิตรภาพอาทร

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. พิมลศรี มิตรภาพอาทร ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี ...
Read More

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในงานวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2562

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2562” (PRIDE OF PSU 2019) ...
Read More