บุคลากรสายวิชาการ

ผศ.ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์

kanchana.w@psu.ac.th

8334

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Molecular Biology

ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร

pimonsri.m@psu.ac.th

8314

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Virulence factors and molecular pathogenesis of  bacteria,
Bacterial genetics and proteomics

ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

supayang.v@psu.ac.th

8321

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Normal microbiota, anaerobic bacteria, gastrointestinal bacteria, 
pathogenic bacteria, Escherichia coli O157: H7, Helicobacter pylori
StaphylococcusKlebsiellaBurkholderia pseudomallei
medicinal plant, medical microbiology, electron microscopy

ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ

duangporn.k@psu.ac.th

8333

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Environmental Microbiology, Food Microbiology,Industrial Microbiology

ศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

souwalak.p@psu.ac.th

8323

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Antimicrobial Activity of Plant Extracts and Fungal Metabolites,
Biodiversity of Fungi, Biocontrol Agents, Multidrug-resistance gene in Bacteria

อ.ผ่องผกา เธียรมนตรี

pongpaka.t@psu.ac.th

8327

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Enzyme technology

รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ

nongyao.s@psu.ac.th

8318

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Parasitology, Toxoplasmosis

ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล

kamontam.u@psu.ac.th

8331

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Environmental microbiology, Biotechnology

รศ.ดร.ปรียานุช บวรเรืองโรจน์

preeyanuch.b@psu.ac.th

8326

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Industrial Microbiology, Food Biotechnology, Enzyme and Fermentation Technology

ผศ.ดร.อำไพทิพย์ สุขหอม

ampaithip.s@psu.ac.th

8329

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์

natthawan.k@psu.ac.th

8335

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Bacterial pathogenesis, Epidemiology of bacteria, Genetic Engineering

รศ.ดร.ภารนัย สุขุมังกูร

pharanai82@gmail.com

8344

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Bacterial pathogenesis, Epidemiology of bacteria, Genetic Engineering

ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ

rattanaruji.p@psu.ac.th

8325

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

ดร.วิไลลักษณ์ สุวะโซโน

wilailak.k@psu.ac.th

8332

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Enzyme technology, Biotechnology

ผศ.ดร. วิภาวดี เสียงล้ำ

wipawadeeka@hotmail.com

8319

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Medical Microbiology, Molecular Biology, Antimicrobial Resistance, Antimicrobial Activity and Mode of Action of Natural Products

ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ

lakkhana.k@psu.ac.th

8317

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

ดร.วิลานี จุ้งลก

wilanee.c@psu.ac.th

8324

อาจารย์

สาขาวิชาที่สนใจ:

Applied Microbiology, Biotechnology and Optical biosensing