วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาเเละให้บริการด้วยความเเม่นยำถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล

นโยบายคุณภาพ

  1. มุ่งมั่นที่จะให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบ โดยยึดมั่นในความถูกต้องของผลการวิเคราะห์/ทดสอบตามหลักวิชาการ และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพที่ดีและให้บริการในระดับสูงสุด
  2. มุ่งมั่นที่จะให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานหรือมาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอให้ได้ผลการวิเคราะห์/ทดสอบที่ถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ 
  3. มุ่งมั่นที่ใช้มาตรฐานและหลักเกณฑ์เงื่อนไขเฉพาะของหน่วยงานรับรองเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานคุณภาพของภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของภาควิชาจุลชีววิทยา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด
  4. เป็นหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนภายในการทำความคุ้นเคย เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
  5. บุคลากรทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและคงรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในหน้าที่
  6. เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและฝ่ายจัดการทุกคน ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการคุณภาพรับผิดชอบในการนำนโยบายคุณภาพไปใช้ปฏิบัติควบคุมให้เกิดคุณภาพของงานตามวัตถุประสงค์ และให้มีการตรวจติดตามการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอมอบหมายให้ผู้จัดการวิชาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านวิชาการ และจะมีการทบทวนการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่างานบริการวิชาการมีระบบการบริหารงานที่เหมาะสม และมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

การขอใช้บริการ