งานบริการวิชาการ

อ.ผ่องผกา เธียรมนตรี

pongpaka.t@psu.ac.th

8327

ผู้จัดการวิชาการ

นางสาวชนิดา แซ่โค้ว

chanida.sa@psu.ac.th

8342

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญญา เพชรมณี

warunya.p@psu.ac.th

8342

นักวิทยาศาสตร์

นายนิมนต์ สุนทราการ

nimon.s@psu.ac.th

8312, 8313

พนักงานประจำห้องทดลอง

นางสาวพัชรินทร์นุช สุรินทร์บาง

patcharrinnut.s@psu.ac.th

8542

พนักงานประจำห้องทดลอง