การประเมินคุณภาพภาพในระดับหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาจุลชีววิทยา
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง วท 504 ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยี