รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.โท-เอก จุลชีววิทยา 2561
ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้ง 6
ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้ง 6
งานบริการวิชาการ

IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
Thursday, 09 August 2018
    ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ  ... Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
Tuesday, 12 June 2018
  ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ... Read More...
IMAGE รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร ป.โท-เอก จุลชีววิทยา 2561
Thursday, 18 January 2018
 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร ป.โท-เอก... Read More...
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ
Thursday, 31 August 2017
  ศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา... Read More...